Empirikus társadalomkutatás

EMPIRIKUS TÁRSADALOMKUTATÁS
Tematika és irodalomjegyzék

Tantárgyleírás

Tárgy neve: Empirikus társadalomkutatás

Tárgyfelelős neve: Dr. Keszi Roland

Tárgyfelelős tudományos fokozata: PhD.

Tárgyfelelős MAB szerinti akkreditációs státusza: AT

Óraszám: 20

Az oktatás célja:

A tárgy követelményeit teljesítő hallgatók a félév során a gyakorlatban
alkalmazzák a korábban hallgatott “Szakdolgozat I – II. c. tárgyak ismeretanyagát. A
hallgatók a félév során folyamatos, önálló munkát végeznek, melynek
végeredménye egy elkészült empirikus mini kutatás.

Tanulási eredmények, kompetenciák:

Tudás:

  • A hallgató megismeri az empirikus társadalomkutatás legfontosabb elméleteit és alapfogalmait, folyamatait. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az általános és korszerű gyógypedagógiával kapcsolatban.
  • Tudása van a szociológiai elvek speciálisan gyógypedagógiai adaptációs lehetőségeiről és tájékozott a korszerű kutatási eredményekkel kapcsolatban.

Képesség:

  • Szociológiai ismereteit képes egy-egy adott fogyatékossági csoportnak megfelelően adaptív módon alkalmazni.
  • Képes a társadalmi folyamatok és ezen belül különösképpen az oktatási környezet újabb jelenségeinek és kihívásainak megismerésére és az ezekre reflektáló módszerek megválasztására, valamint újabb intervenciók alkalmazására.

Attitűd:

  • Törekszik pedagógusi munkája során (is) az ön- és társismeret, önelfogadás, az önreflexivitás fejlesztésére.
  • Tisztában van a fogyatékos személyek (gyógy)pedagógiájának nevelési, oktatási, céljaival, ezeket elkötelezetten képviseli. A fogyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi folyamatokat, megközelítéseket összefüggéseiben látja, ezeken keresztül reflektál a jelen problémáira.

Az oktatás tartalma:

Félévközi szemináriumok és önálló projektmunka. A saját kutatási projektek eredményeit a
hallgatók prezentáció formájában mutatják be és megválaszolják az annak kapcsán
felmerülő szakmai kérdéseket. A kutatást egyénileg, vagy team munkában lehet
végezni. Team munka esetén egyértelműen ki kell derülnie a kutatást végző team
tagok eredményekhez való egyénenkénti, specifikus hozzájárulása.

Főbb tartalmi, tematikai egységek:

  • Kvantitatív kutatások módszertana
  • Kvalitatív kutatások módszertana
  • Ötvözött kutatásmódszertani eljárások

A számonkérés és értékelés rendszere:

A kutatást egyénileg, vagy team munkában lehet végezni. Team munka esetén egyértelműen ki kell derülnie a kutatást végző team tagok eredményekhez való egyénenkénti, specifikus hozzájárulása.

Kötelező irodalom:

Andorka R. (1997). Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó.

Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó.

Fábián Z., Kolosi T., & Róbert P. (2000). Fogyasztási csoportok. In TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 20., TÁRKI.

Kolosi T. (2006). A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex megközelítése. In Szociológiai Szemle, 1. 93-102.

Szociológiai Szemle 2002. 4. száma: A szegénységről és kirekesztésről

Ajánlott irodalom

Bourdieu, P. (1978). A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Könyvkiadó.

Bourdieu, P. (2002). A gyakorlati észjárás: A társadalmi cselekvés elméletéről. Napvilág Kiadó.

Ferge Zs. (1982). Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ferge Zs. (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

Ferge Zs (2002). Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban. Szociológiai Szemle, 4., 9-33

 
Korábbi (pszichoped képzés) szakirodalma és tematikája:

Andorka R.: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó, 1997.

Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1978.

Bourdieu, P.: A gyakorlati észjárás: A társadalmi cselekvés elméletéről, Budapest, Napvilág Kiadó, 2002.

Emigh, R. J., Szelényi I. (eds.): Poverty, Ethnicity and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, Praeger Pub Trade, 2001.

Ferge Zs.: Társadalmi újratermelés és társadalompolitika, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982.

Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.

Ferge Zs.: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban és az újkapitalizmusban, In: Szociológiai Szemle 2002/4.

Ferge Zs., Darvas Á., Tausz K.: Társadalmi védelem, kirekesztés és szegénység Magyarországon, Budapest, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Közép-Kelet Európai Iroda, 2002.

Giddens, A.: Szociológia, Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest, Osiris Könyvkiadó, 2000.

Szociológiai Szemle 2002. 4. száma: A szegénységről és kirekesztésről

Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon (Trends of Social Mobility in Hungary), Gondolat, Budapest, 1982.

Fábián Z., Kolosi T., Róbert P.: Fogyasztási csoportok, In. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok 20., Budapest, TÁRKI, 2000.

Kolosi T.: Struktúra, rétegződés, metodológia, In: Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I., Budapest, Társadalomtudományi Intézet, 1982.

Kolosi T., Sági M., Hankiss E., Matkó I. (szerk.): Az új tőkésosztály önképe, társadalmi megítélése, In: A tulajdon kötelez, Budapest, Figyelő, 1997.

Kolosi T.: Tagolt társadalom (Stratified Society), Budapest, Gondolat, 1985.

Kolosi T.: A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex megközelítése, In: Szociológiai Szemle, 2006. 1. 93-102.

Kovách I., Róbert P., Utasi Á. (szerk.): A középosztályok nyomában, Budapest, MTA PTI, 1995.

Róbert P.: Származás és mobilitás. Rétegeződés-modell vizsgálat VII., Budapest, Társadalomtudományi Intézet, 1986.

Szelényi I.: Új osztály, állam, politika, Budapest, Európa Kiadó, 1990.

Beck, U., Kreckel, R. (ed.): Jenseits von Stand und Klasse?, In: Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt, Sonderband, 1982. 2.

Blau, P.M., Duncan,O.D.: The American Occupational Structure, New York, Wiley, 1967.

Dalton, C.: The Pecking Order, Vintage Books, New York, Random House, 2005.

Erikson, R.,Goldthorpe, J.H.: The Constant Flux, Ox ford, Calderon Press, 1992.

Erikson, R., Goldthorpe, J.H., Portocarero, L.: Intergenerational Class Mobility in Three Wes tern European Societies, In. British Journal of Sociology, 1979.

Featherman, D.L., Jones,F.L., Hauser,R.M.: Assumptions of Social Mobility Research in the U.S.: The Case of Occupational Status, In. Social Science Research, Vol. 4, 1975.

Featherman, D.L., Jones, F.L., Hauser, R.M.: Opportunity and Change, New York, Academic Press,1978.

Ganzeboom, H.B.G., Luijkx, R., Treiman, D.J.: Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective, Research in Social Stratification and Mobility Ganzeboom, 1989.

Treiman, H.B.G., Ultee, D.J. V.C. (1991): Comparative Intergenerational Mobility Research, In. Annual Reveiw of Sociology, 1991. 17: 277-302.

Herrnstein, R.J., Murray, C.: The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, New York, Free Press, 1994.

Hauser, R.M.: Occupational Status, Education and Social Mobility in the Meritocraty, Princetown, Princetown Press, 2000.

Hout, M.: What we Haved Learned:RC28’s Contributions to Knowledge, Conference Paper, 2003.

Hout, M., Hauser, R.M.: Symmetry and Hierarchy in Social Mobility: A Methodological Analysis of the CASMIN Model of Class Mobility, European Sociological Review, 1992.  8(3).

Hradil, S., Kreckel, R. (ed.): Die Ungleichheit der Sozialen Lage, In: Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Vol. Sonderband, 2, 1982.

Imada, T., Imada, S.: Stratum Differentiation, Labor and Career Mobility. Paper given at the 10th World Congress of the International Sociological Association, Mexico City, 1982. August.

Jencks, C.: Inequality,  New York, Basic Books, 1972.

Jencks, C.: Who Gets Ahaed? The Determinants of Economic Success in America, New York, BasicBooks, 1979.

Kolosi, T., Szmatka, J., Mucha, J. (eds.): The Reproduction of Life-style: Comparison of Czechoslovakian, Hungarian and Dutch Data, In..: Eastern European Societies on the Threshold of Change, Leviston: Edwin Mel len Pr., 1993.

Lipset, S.M., Bendix,R.: Social Mobility in Industrial Society, Berkeley, University of California Press, 1959.

Machonin, P.: Cehslovensko Spolecznosty, Czehslovak Society, Prag, 1968.

Neisser, U.: Intelligence: Knows and unknows, American Psychologist, 1996.

Raftery, A.E., Hout, M.: Maximally Maintained Inequality: Educational Stratification in Ireland, 1993.

Payne, J., Pamela Abbott: The Social Mobility of Women: Beyond Male Mobility Models, London, Falmer, 1990.

Egyéb  források:

CLAIRE G.-GAETAN L. 2000: An inventory of health and disbility-related surveys in OECD countries.

Labour Market and social policy – occasional papers No. 44.,

Paris CoE 1997A: Sheltered Employment in five Member States of the Council of Europe.

Council of Europe, Strasbourg DESPOUY, Leandro 1993: Human Rights and Disabled Persons.

United Nations, New York Egészségügyi Világszervezet 2001:A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása

(FNO) ENSZ 1993: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségek alapvető szabályai.

MEOSZ, Bp. 1995 Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága 2002: A fogyatékosság definíciói Európában, összehasonlító elemzés. A Brunel Egyetem által készített tanulmány.

EUROPEAN Foundation 1998: The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-Sized Enterprises. European Foundation for the Improvement iof Living and Working Conditions.

Luxembourg GERE I. 2001: A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába. In: EU-konform foglalkoztatáspolitika: A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. (szerk. Frey Mária) OFA. Bp.
<http://webopac.lib.bkae.hu/cgi-bin/w21hu.sh?session=1815764249&infile=details.glu&oid=291239&rs=774645&hitno=-1>

GERE I. 2004: A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása a nonprofit szektor foglalkoztató képességének megerősítésével, az ehhez szükséges feltételek kialakításával.

OFA. <http://www.ofakht.hu/muh/muhfr.html> HILL, Mark – Janet W. Hill – Paul Wehman – Grant Revell – Altamont Dickerson – John H. Noble, Jr. 1987: “Supported Employment: An Ineragency Funding Model for Persons with Severe Disabilities”. Journal of Rehabilitation, Szept. 13-20. old.

GYULAVÁRI T. 1998: A fogyatékos személyek jogai az Európai Unióban. Esély, 5.sz.

GYULAVÁRI T – KÖNCZEI GY: 2000: Európai Szociális Jog. Osiris. Bp.

Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Munkaügyi Szemle. 2002. december.

Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának néhány jellegzetessége a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Szociális Munka. 2002. december.

KÖNCZEI György 1992: Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, Bp. KÖNCZEI György 1994: “Mégis, kinek az érdeke?” Adadémiai doktori értekezés.

A Rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány és az OTKA kiadása, Bp. KÖNCZEI György ­-Kálmán Zsófia 2000: A Taügetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Bp.

LUNT, Neil -THORNTON, Patricia 1994: “Disability and Employment: towards understanding of discourse and policy”, Disability & Society Vol. 9, No. 2, pp. 223-238

MICHAILAKIS, Dimitris 1997A: Government Action on Disability Policy.

A Global Survey. Gotab, Sweden NISBET, Jan – David Hagner 1988: “Natural Supports in the Workplace: A Reexamination of Supported Employment”.

JASH, Vol 13, No. 4, 260-267. old. PARENT, Wendy S. – Mark . Hill – Paul Wehman 1989: “From Sheltered to Supported Employment Outcomes: Challenges for Rehabilitation Facilities”, Journal of Rehabilitation Oct./Nov./Dec. 51-57. old.

SUM István 1998 (szerk.): Rehabilitációs modellek. Az osztrák-magyar foglalkoztatási programok és szakmai képzések tükrében. Magyar Távoktatási Alapítvány, hn.

TAUSZ Katalin 1997: Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről. Szociális Szakmai Szövetség. Bp.

THORNTON, Patricia – LUNT, Neil 1997: Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries: A Review. SPRU, The University of York VISIER L. 1998: Sheltered employment for persons with disabilities. International Labour Review, Vol. 137, No. 3.

WHO 1980: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organization, Geneva, 1985 WHO 1990: Is the Law Fair to the Disabled? World Health Organization, Copenhagen WHO 1997: International Classification of Impairments, Activities and Participation. World Health Organization, Geneva

A témához kapcsolódó általános, ajánlott irodalom fogyatékosságtudományi
témában:

CLAIRE G.-GAETAN L. 2000: An inventory of health and disbility-related surveys in OECD countries.

Labour Market and social policy – occasional papers No. 44.,

Paris CoE 1997A: Sheltered Employment in five Member States of the Council of Europe.

Council of Europe, Strasbourg DESPOUY, Leandro 1993: Human Rights and Disabled Persons.

United Nations, New York Egészségügyi Világszervezet 2001:A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása

(FNO) ENSZ 1993: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségek alapvető szabályai.

MEOSZ, Bp. 1995 Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága 2002: A fogyatékosság definíciói Európában, összehasonlító elemzés. A Brunel Egyetem által készített tanulmány.

EUROPEAN Foundation 1998: The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-Sized Enterprises. European Foundation for the Improvement iof Living and Working Conditions.

Luxembourg GERE I. 2001: A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába. In: EU-konform foglalkoztatáspolitika: A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. (szerk. Frey Mária) OFA. Bp.
<http://webopac.lib.bkae.hu/cgi-bin/w21hu.sh?session=1815764249&infile=details.glu&oid=291239&rs=774645&hitno=-1>

GERE I. 2004: A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek javítása a nonprofit szektor foglalkoztató képességének megerősítésével, az ehhez szükséges feltételek kialakításával.

OFA. <http://www.ofakht.hu/muh/muhfr.html> HILL, Mark – Janet W. Hill – Paul Wehman – Grant Revell – Altamont Dickerson – John H. Noble, Jr. 1987: “Supported Employment: An Ineragency Funding Model for Persons with Severe Disabilities”. Journal of Rehabilitation, Szept. 13-20. old.

GYULAVÁRI T. 1998: A fogyatékos személyek jogai az Európai Unióban. Esély, 5.sz.

GYULAVÁRI T – KÖNCZEI GY: 2000: Európai Szociális Jog. Osiris. Bp.

Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Munkaügyi Szemle. 2002. december.

Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának néhány jellegzetessége a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Szociális Munka. 2002. december.

KÖNCZEI György 1992: Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, Bp. KÖNCZEI György 1994: “Mégis, kinek az érdeke?” Adadémiai doktori értekezés.

A Rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány és az OTKA kiadása, Bp. KÖNCZEI György ­-Kálmán Zsófia 2000: A Taügetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Bp.

LUNT, Neil -THORNTON, Patricia 1994: “Disability and Employment: towards understanding of discourse and policy”, Disability & Society Vol. 9, No. 2, pp. 223-238

MICHAILAKIS, Dimitris 1997A: Government Action on Disability Policy.

A Global Survey. Gotab, Sweden NISBET, Jan – David Hagner 1988: “Natural Supports in the Workplace: A Reexamination of Supported Employment”.

JASH, Vol 13, No. 4, 260-267. old. PARENT, Wendy S. – Mark . Hill – Paul Wehman 1989: “From Sheltered to Supported Employment Outcomes: Challenges for Rehabilitation Facilities”, Journal of Rehabilitation Oct./Nov./Dec. 51-57. old.

SUM István 1998 (szerk.): Rehabilitációs modellek. Az osztrák-magyar foglalkoztatási programok és szakmai képzések tükrében. Magyar Távoktatási Alapítvány, hn.

TAUSZ Katalin 1997: Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről. Szociális Szakmai Szövetség. Bp.

THORNTON, Patricia – LUNT, Neil 1997: Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries: A Review. SPRU, The University of York VISIER L. 1998: Sheltered employment for persons with disabilities. International Labour Review, Vol. 137, No. 3.

WHO 1980: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organization, Geneva, 1985 WHO 1990: Is the Law Fair to the Disabled? World Health Organization, Copenhagen WHO 1997: International Classification of Impairments, Activities and Participation. World Health Organization, Geneva

bibl_Empirikus


Kutatásmódszertani olvasmányok:
– Általános kézikönyvként: Babbie, Earl – A társadalomtudományi kutatás
gyakorlata. Balassi Kiadó, 2003. (frissebb kiaadás is létezik)
– A oktató által megadott órai kutatási segédanyagok


Munkaerőpiaccal, szervezetszociológiával kapcsolatos olvasmányok:
– Jávor I, Rozgonyi T: A szervezetek és a munka világa. L’Harmattan Kiadó,
Budapest, 2007
– Az oktató által megadott órai kutatási segédanyagok

_________________________________________________________________________

TEMATIKA:

I. A szociológia tudománya
I. Mit csinál a szociológia?
II. Társadalmi
viszonyok, egyenlőtlenségek, társadalmi szerkezete
III. Az államszocializmus struktúrája
IV. Az újkapitalizmus struktúrája
V. Az európai szociális modell – „civilizált”, szelídített kapitalizmus

II. Az empirikus társadalomkutatás egyik központi kérdésköre: a társadalmi
mobilitás
I. A társadalmi mobilitás
I. 1. A társadalom nyitottsága
I. 2. Az iskola szerepe
II. Meritokrácia és osztályszerkezet
III. Egy komplex mobilitási modell

III. Pénzpiacok szociológiája
I. A pénz és a pénzügyi válságok rövid története
II. A hagyományos közgazdasági elméletek problémái
III. Pénzügyi piacok és szereplőik
IV. A játékos elme
V. A fizikán innen és túl

IV. Munkaerőpiaci ismeretek I. A magyar
munkaerő-piac

V. Munkaerőpiaci ismeretek
II. Megváltozott munkaképességű munkavállalók és a szervezetek szociológiája. Fogalmi összefüggések
I. I. Általános áttekintés: a magyar munkaerő-piac és foglalkoztatáspolitika
Munkaerő-piaci kutatások
VI. Fogyatékossággal élő személyek Magyarországon I.
A fogyatékossággal elő személyek létszáma
A fogyatékossággal élők világa „belülről” – saját élmények

VII. Fogyatékosssággal élő személyek Magyarországon II.
A sérült emberek foglalkoztatásának fogalmi hálója és a szűkebb szabályozási kerete
Az Országos Orvosszakétői Intézet feladatköre
Az OOSZI alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az Országos
Orvosszakértői Intézet által nyújtott közszolgáltatás
Az OOSZI
statisztikai kiadványa az OOSZI statisztikai évkönyve
VIII. Fogyatékossággal élő személyek Magyarországon III.
Értelmileg akadályozott emberek a munkában
IX. Fogyatékossággal élő személyek Magyarországon III.

X. A fogyatékosság megjelenése a médiában