Kutatásmódszertan I. – (Szakdolgozat I. – Kutatásmódszertani alapozás)

 Kutatásmódszertan I. (nappali és levelező tagozat)

NEPTUN kódok: NBÁA-3010, LBÁA-3010
Kreditek: 2
Kontakt óra: 30
Képzési szakasz: általános alapozó képzés
Előfeltétel: nincs
Meghirdetési periódus: 1. félév (v. 2., v. 3.)
Tárgy neve: Kutatásmódszertan I. (Bevezetés)
Oktató (tantárgyfelelős): Dr. Keszi Roland, egyetemi adjunktus
Tárgy típusa: előadás
Kötelezőség: KÖ
Számonkérés módja: online írásbeli
Vizsgakövetelmény: kollokvium

Tematika:

Forráskezelés, forráshitelesség,
Szakirodalmazás (hol keressünk, hogyan; folyóiratok és könyvek használata);
mi számít szakirodalomnak és mi nem?
Könyvtárhasználat,
Lényeglátás.
A hivatkozás, az idézés szabályozása és technikája. A vizsgálandó jelenségek azonosítása és rögzítése.
Tematikus szakirodalmi jegyzék összeállítása.
Szövegolvasás, és -értés, szövegelemzés – és írás.
A könyvtár megismerése.
A gyógypedagógiai gyakorlathoz szorosan kötődő bizonyítékokon alapuló (evidence based) szemlélet átadása.
Alkalmazott kutatás.
Hogyan kérdezzünk?
Kutatásetikai alapvetés.
Az operacionalizálás tartalma és folyamata.
Adatbevitel, képletek és alapvető számítások excelben, T- próba stb – azaz: az excel használata a mindennapi kutatómunkában.
Kutató olvasás.
Probléma – hipotézis – módszer.
A feltáró kutatás (pilot study) fogalma
A kvantitatív és a kvalitatív kutatás fogalma.
A téma lehatárolása, időben, térben, tematikusan.
A szakdolgozat hasznossága.
A téma lehatárolása, időben, térben, tematikusan
Probléma – hipotézis – módszer
Az interjú
A kérdőív
Táblázatok készítése, szerkesztése.
Mikortól számolhatunk százalékot és miért?
Korreláció
Validitás
Mintaválasztás (rétegzett, reprezentatív stb.)
Skálatípusok; függő és független változók; értékek eloszlása. (A sűrűségfüggvény fogalma.) A normális eloszlás; középértékek: átlag, medián, módusz.
Sztochasztikus egyenlőség (két csoport közvetlen összehasonlítása középértékek nélkül). Hipotézisvizsgálat; minta és populáció. Statisztikai következtetés, és ennek lehetséges hibái.
Szignifikancia; a próbák ereje; hatásméret. Az egymintás t-próba; az előjelpróba.
Átlagok illetve mediánok összehasonlítása; a kétmintás t-próba. Korreláció (és egyváltozós regresszió).
Több csoport egyidejű összehasonlítása: a varianciaanalízis.
Összetartozó mintás elrendezések; a khi-négyzet próba.

Bibliográfia (kötelező irodalom):

ELTE BGGYK 2008. A gyógypedagógusok etikai kódexe. Budapest, ELTE BGGYK. Kézirat. A utolsó letöltés : 2017. 11. 15.
Babbie, E. 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi kiadó, Budapest
Eco, U. 1992. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Gondolat
Falus, I. (szerk.) 2004. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki könyvkiadó
Kiss Paszkál et. al. 2006. Kutatásmódszertan: szociálpszichológia. Budapest, k. n., 1-31. old.
Kovács Éva: A narratív biográfiai elemzés.
utolsó letöltés: 2017.11.15.
Vargha András 2007: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és
biológiai alkalmazásokkal
. Pólya Kiadó, Budapest, 15-24; 29-78; 85-103; 112-113; 153-186; 229-241; 281-305