Megváltozott munkaképességű munkavállalók a munkaerőpiacon

A tárgy követelményeit teljesítő hallgatók a félév során a munkaerőpiaci jelenségekre alkalmazzák a korábban hallgatott „Bevezetés a kutatás módszereibe
c. tárgy ismeretanyagát. A hallgatók a félév során folyamatos, önálló
munkát végeznek, melynek végeredménye egy elkészült empirikus mini
kutatás. Az kutatás eredményeit a hallgatók prezentáció formájában
mutatják be és megválaszolják az annak kapcsán felmerülő szakmai
kérdéseket. A kutatást egyénileg, vagy team munkában lehet végezni. Team
munka esetén egyértelműen ki kell derülnie a kutatást végző team tagok
eredményekhez való egyénenkénti, specifikus hozzájárulása.

A tárgy követelményeit teljesítő hallgatók bevezetető ismereteket
kapnak fogyatékosságtudomány (disability studies) angolszász-amerikai
és kontinentális nyugat-európai hagyományokra épülő társadalomtudományi
megközelítésének, szemléletéből, valamint a magyar – elsősorban
empirikus vonatkozású, munkaerő-piaci elemzések alapján – bevezetést
kapnak a sérült emberek foglalkoztatásának hazai tapasztalataiból,
elsősorban a vállalati szférában megvalósuló szervezetkutatások
eredményeinek áttekintésével.
A tárgy kiemelt indokoltságát a legfrissebb szociológiai-demográfiai és
munkaerő-piaci elemzések adják, melyek arról tanúskodnak, hogy a
fogyatékossággal élő személyek aránya a következő évtizedekben
folyamatos növekedésen fog keresztül menni, így 2021-re – a jelenlegi
5,7%-ról – 8%-osra változik. Ez az emelkedés nyilvánvalóan
foglalkoztatási többletet is eredményez, hiszen kizárólag
szociálpolitikai eszközökkel nem oldható meg a fogyatékossággal járó
hátrányok leküzdése, és a szociálpolitikai intézkedések jellegüknél
fogva csak korlátozott megoldást nyújthatnak a szóban forgó
célpopuláció társadalmi (re)integrációjának elősegítésére.

Irodalom:

CLAIRE G.-GAETAN L. 2000: An inventory of health and disbility-related
surveys in OECD countries. Labour Market and social policy – occasional
papers No. 44., Paris
CoE 1997A: Sheltered Employment in five Member States of the Council of
Europe. Council of Europe, Strasbourg
DESPOUY, Leandro 1993: Human Rights and Disabled Persons. United
Nations, New York
Egészségügyi Világszervezet 2001:A funkcióképesség, fogyatékosság és
egészség nemzetközi osztályozása (FNO)
ENSZ 1993: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségek alapvető
szabályai. MEOSZ, Bp. 1995
Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága
2002: A fogyatékosság definíciói Európában, összehasonlító elemzés. A
Brunel Egyetem által készített tanulmány. EUROPEAN Foundation 1998: The
Employment of People with Disabilities in Small and Medium-Sized
Enterprises. European Foundation for the Improvement iof Living and
Working Conditions. Luxembourg
GERE I. 2001: A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a
munka világába. In: EU-konform foglalkoztatáspolitika: A hazai
foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak
megfelelően. (szerk. Frey Mária) OFA. Bp.
GERE
I. 2004: A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci
esélyeinek javítása a nonprofit szektor foglalkoztató képességének
megerősítésével, az ehhez szükséges feltételek kialakításával. OFA.
HILL, Mark – Janet W. Hill – Paul Wehman – Grant Revell – Altamont
Dickerson – John H. Noble, Jr. 1987: “Supported Employment: An
Ineragency Funding Model for Persons with Severe Disabilities”. Journal
of Rehabilitation, Szept. 13-20. old.
GYULAVÁRI T. 1998: A fogyatékos személyek jogai az Európai Unióban.
Esély, 5.sz.
GYULAVÁRI T – KÖNCZEI GY: 2000: Európai Szociális Jog. Osiris. Bp.
Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékos és megváltozott
munkaképességű munkavállalók a 200 legnagyobb hazai vállalatnál.
Munkaügyi Szemle. 2002. december.
Keszi R.-Komáromi R.-Könczei Gy.: Fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának néhány jellegzetessége
a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Szociális Munka. 2002. december.
KÖNCZEI György 1992: Fogyatékosok a társadalomban. Gondolat, Bp.
KÖNCZEI György 1994: “Mégis, kinek az érdeke?” Adadémiai doktori
értekezés. A Rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány
és az OTKA kiadása, Bp.
KÖNCZEI György ­-Kálmán Zsófia 2000: A Taügetosztól az
esélyegyenlőségig. Osiris, Bp.
LUNT, Neil -THORNTON, Patricia 1994: “Disability and Employment:
towards understanding of discourse and policy”, Disability &
Society Vol. 9, No. 2, pp. 223-238
MICHAILAKIS, Dimitris 1997A: Government Action on Disability Policy. A
Global Survey. Gotab, Sweden
NISBET, Jan – David Hagner 1988: “Natural Supports in the Workplace: A
Reexamination of Supported Employment”. JASH, Vol 13, No. 4, 260-267.
old.
PARENT, Wendy S. – Mark . Hill – Paul Wehman 1989: “From Sheltered to
Supported Employment Outcomes: Challenges for Rehabilitation
Facilities”, Journal of Rehabilitation Oct./Nov./Dec. 51-57. old.
SUM István 1998 (szerk.): Rehabilitációs modellek. Az osztrák-magyar
foglalkoztatási programok és szakmai képzések tükrében. Magyar
Távoktatási Alapítvány, hn.
TAUSZ Katalin 1997: Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről.
Szociális Szakmai Szövetség. Bp.
THORNTON, Patricia – LUNT, Neil 1997: Employment Policies for Disabled
People in Eighteen Countries: A Review. SPRU, The University of York
VISIER L. 1998: Sheltered employment for persons with disabilities.
International Labour Review, Vol. 137, No. 3.
WHO 1980: International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps. World Health Organization, Geneva, 1985 WHO 1990: Is the Law
Fair to the Disabled? World Health Organization, Copenhagen WHO 1997:
International Classification of Impairments, Activities and
Participation. World Health Organization, Geneva

A tárgy kifejezetten ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik TDK
dolgozatot kívánnak készíteni, de a félév során elsajátítandó ismeretek
társadalomtudományi és/vagy fogyatékosságtudományi kutatások iránt
érdeklődő bármely hallgató számára hasznos tudásanyagot közvetítenek.


Megváltozott munkaképességű munkavállalók a magyar munkaerő-piacon

(Kutatási témajavaslatok hallgatói mini kutatásokra)

1.
„Hogyan érint engem a válság?” – A világgazdasági válságról
alkotott vélemények és azzal kapcsolatos személyes tapasztalatok
fogyatékossággal élő személyek körében

2.
Hogyan változott az életem, sérülésem után?”
Életút interjú(k) és/vagy kérdőíves kutatás készítése egészségkárosodott
emberekkel

3.
Munkanélküliség és fogyatékosság – munkakeresési tapasztalatok megváltozott
munkaképességű emberek körében. Életút interjú(k) és/vagy kérdőíves kutatás
készítése egészségkárosodott emberekkel

4.
Munkavégzés és fogyatékosság – munkavállalási tapasztalatok megváltozott
munkaképességű emberek körében
Életút interjú(k) és/vagy kérdőíves kutatás készítése egészségkárosodott
emberekkel

5.

Munkavégzés és fogyatékosság – munkavállalási tapasztalatok megváltozott
munkaképességű emberek közösségeiben
Fókuszcsoport interjú(k) és/vagy kérdőíves kutatás készítése egészségkárosodott
emberekkel