Társadalomtudományi módszerek a gyakorlatban

Társadalomtudományi módszerek a gyakorlatban

A szeminárium gyakorlatorientált, konkrét kutatási eredményekkel szemlélteti a társadalomtudományi kutatás módszertani problémáit, amelyek a hallgatók ki is próbálhatnak. A szeminárium egy bevezető jellegű kurzus: felkészíti a hallgatókat a későbbi, magasabb szintű módszertani tanulmányokra. A szeminárium során a hallgatók megismerkednek alap szinten a társadalomtudományi kutatás általános módszertani kérdéseivel, az egyes adatgyűjtési módszerekkel, az adatelemzéssel, és a publikálás alapkritériumaival. A félév során a hallgatók tanári segédlettel egy közös kutatást hajtanak végre (összeállítanak egy kérdőívet és egy interjúvázlatot, interjúznak, kérdőíveznek, és aztán a kapott eredményeket közösen elemzik).

Irodalom:

– Általános kézikönyvként: Babbie, Earl – A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 2003. (frissebb kiaadás is létezik)
– A oktató által megadott órai kutatási segédanyagok

A tárgy kifejezetten ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik TDK dolgozatot kívánnak készíteni, de a félév során elsajátítandó ismeretek a kutatások iránt érdeklődő bármely hallgató számára hasznos tudásanyagot közvetítenek


Társadalomtudományi módszerek a gyakorlatban:

(Témaj avaslatok hallgatói mini kutatásokra)

1.
A világgazdasági válság megjelenése a hazai és/nemzetközi médiában

2.
Hallgatói vélemények a fehérek és cigányok bűnözési jellemzőiről – kérdőíves felmérés felsőoktatási hallgatók körében

3.
Roma tanulók tanulmányi előmenetele – empirikus felmérés általános iskolai pedagógusok körében (kérdőív és/vagy kvalitatív interjú)
4.
Szegregáció az iskolában – empirikus kutatási eredmények alapján készített esettanulmány

5.
Társadalmi devianciák Magyarországon a statisztikai adatok tükrében – másodelemzés

6.
Társadalmi devianciák Magyarországon hallgatói vélemények tükrében – fókuszcsoport

7.
Felsőoktatási hallgatók párpreferenciái Magyarországon – kérdőíves vizsgálat

8.

Határozott pártpreferenciájuk van, bizonytalan szavazók vagy egyáltalán nem érdekeli őket a politika? Felsőoktatási hallgatók politikai rendszerrel kapcsolatos viszonyulásai Magyarországon – kérdőíves vizsgálat

8.
Felsőoktatási hallgatók politikai attitűdjei – fókuszcsoport vizsgálat

10.
Megosztottság vagy objektív  tájékoztatás? – Napilapok pártpreferenciái Magyarosrszágon – kvantitatív tartalomelemzés